ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • Kickoff 16May67 New
 • รางวัล PDPA
 • รางวัล cyberaward
 • แพลน2567
 • Baen D Nex R
 • ศูนย์บริการ
 • Baner1

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  Wi Sid
  คีตวุฒิ
  สกจ

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด
  • ประชาชนแจ้งปัญหาผ่านสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน
  • ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อร้องเรียน ร้องทุกข์
  • การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  • แนวทางการบริหารจัดการสินค้าลำไยและมะม่วงของสถาบันเกษตรกร ปี 2566
  • ประชาชนแจ้งปัญหาผ่านสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน

  • ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อร้องเรียน ร้องทุกข์

  • การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

  • แนวทางการบริหารจัดการสินค้าลำไยและมะม่วงของสถาบันเกษตรกร ปี 2566

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
  สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด
  จังหวัดลำพูน
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงาน ปปง.

  เมนูอื่นๆ

  Action plan
  รายงานประจำปี
  องค์ความรู้ KM
  รายงานการประชุม
  งบทดลองรายเดือน
  ความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  มาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  ร่างระเบียบและข้อบังคับ
  ระบบบันทึกการแนะนำ CPS
  ระบบงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
  โปรไฟล์สหกรณ์
  โปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร
  โปรไฟล์กลุ่มอาชีพ
  คู่มือประชาชน
  สหกรณ์นักเรียน
  ITA
  กฎหมายสหกรณ์

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  Facebook
  youtube
  Mail
  Intranet
  BACK TO TOP